links about us archives search home
SustainabiliTankSustainabilitank menu graphic
SustainabiliTank

 
 
Follow us on Twitter

 

Posted on Sustainabilitank.info on January 18th, 2018
by Pincas Jawetz (pj@sustainabilitank.info)

Norway’s government goes green, keeps Lofoten free of oil drilling.
Coalition government expands to include the Liberal Party.
That gave a greener political platform.
By Thomas Nilsen

The Independent Barents Observer,
January 14, 2018.

Controversies about possible opening the waters outside Lofoten, Vesterålen and Senja in northern is put on halt. The areas will remain off-limits, the three parties in the new, but still minority, government announced on Sunday.

Oil companies have been eager to drill, but opposition is strong, arguing the values of the important fisheries and tourism in the area.

According to WWF, the water off Lofoten is breeding area for 70 percent of all fish caught in Norwegian waters in the north.

Estimates by the Ministry of Oil and Energy claims Lofoten to hold 1,3 billion barrels of oil equivalent. The industry says the value of the oil could represent as much as $65 billion.

Politically, Norway’s government goes from being blue-blue to become blue-green. “The [political] platform paves the way for how we can manage to create a sustainable welfare society and a safer Norway, Prime Minister Erna Solberg said at a press conference. She represents the Conservative Party that has been in power together with the Progress Party since 2013.

It is not yet clear which possible minister posts the Liberal Party will get in the broadened government.

Additional to pushing the oil industry away from the pristine waters near Lofoten archipelago, no drilling will either take place near Jan Mayen in the Norwegian Sea or near the ice-edge in the northern Barents Sea, the agreed political platform reads:

14.01.2018 – Høyres kommunikasjonsavdeling TwitterFacebook
Les den nye regjeringsplattformen her

-Vårt felles mål er at Norge skal være et land med muligheter for alle. Plattformen tar utgangspunkt i hvordan vi skal klare å skape et bærekraftig velferdssamfunn og et tryggere Norge, sier statsminister Erna Solberg under en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Godt samarbeid
-Etter nesten to uker med forhandlinger om ny regjeringsplattform er partiene nå kommet til enighet.
Jeg er glad for det gode samarbeidet som nå tegner seg. Det har vært intensivt og hardt arbeid de to siste ukene. Vi har spilt hverandre gode og funnet løsninger sammen. Det har vært politikk på sitt beste, sier Solberg.

Seks hovedutfordringer
Gjennom samtalene har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre oppsummert hvilke seks utfordringer som må løses for at Norge også i fremtiden skal være verdens beste land å bo i.

Vi skal omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere ben å stå på.
Oppfylle Norges klimaforpliktelser
Skape et inkluderende arbeidsliv
Sikre gode og bærekraftige velferdsordninger
Redusere fattigdom og utenforskap
Gjennomføre et integreringsløft
Det vil også være viktig å arbeide for å skape et tryggere Norge. Vi må styrke samfunnssikkerheten. Norge skal fortsatt være et land som bidrar til å løse globale utfordringer.

Bred borgerlig plattform
For Høyre er det viktig å bygge et bredt borgerlig samarbeid. Dette er ikke en flertallsregjering, men vi bygger nå en bredere borgerlig plattform.

-Jeløya-plattformen bygger videre på de mange enighetene våre partier har stått sammen om de siste årene. KrF har valgt å ikke bli en del av den nye regjeringen. Likevel bygger vi på enighetene fra Nydalen og i Stortinget, utdyper Solberg.

I mange land ser vi et mer polarisert politisk landskap, og at partier vegrer seg for å ta ansvar. Det vi nå gjør er å finne felles løsninger som er bra for Norge og bra for folk.
Det gir et godt grunnlag for arbeidet fremover.

-Vi inviterer Stortinget til samarbeid om å skape et bærekraftig velferdssamfunn, sier Erna Solberg avslutningsvis.

Plattformen i korte trekk:
Skape flere jobber:

Det må bli lettere å skape nye arbeidsplasser og mer lønnsomt å investere i norske bedrifter. Norge trenger flere ben å stå på økonomisk, derfor må vi skape nye jobber i flere næringer. Vårt nye arbeidsliv må være grønt, smart og nyskapende.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Fortsette å redusere skattenivået.
Øke bunnfradraget og rabatten for arbeidende kapital i formueskatten.
Legg til rette for ansattes medeierskap ved å Styrke den generelle ordningen for gunstig kjøp og tildeling av aksjer og opsjoner i egen bedrift.
Evaluere skattefunnordningen og vurdere forbedringer.
Fortsette å redusere næringslivet kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er reduserte kostnader på 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021.
Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond.
Videreutvikle Katapult-ordningen for å stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse.
Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.
Arbeide for å utvikle havnæringene.
Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
Utvikle norsk næringsliv gjennom satsing på klimateknologi som kan være lønnsom over tid.
Legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.
Kvalifisere flere for jobb:

Det må skapes flere jobber og flere må kvalifiseres for jobbene. Et velfungerende arbeidsmarked er avgjørende for at hver enkelt skal kunne realisere sine drømmer og ambisjoner. Det må alltid lønne seg å jobbe. Flere må stå i arbeid lenger, og flere må inkluderes i arbeidslivet. Vårt arbeidsliv må også ha rom for mennesker med utenlands-klingende navn. For dem som ikke går til jobb, men ruller på jobb og for de som har hatt en krevende periode i livet sitt, og dermed fått hull i CV-en. Vi inviterer offentlig og privat sektor til en inkluderingsdugnad. Vi skal utvikle og forbedre velferdstjenestene slik at vi sikrer små forskjeller og den sosiale tilliten i samfunnet.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Iverksette en kompetansereform for at ingen skal gå ut på dato.
Styrke innsatsen mot langtidsledighet og ungdomsledighet **Videreføre og styrke effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter for å hjelpe flere inn i arbeidslivet.
Ta initiativ til en inkluderingsdugnad for å få flere inn i arbeidslivet
Sette mål om at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller ”hull i CV-en”.
Sørge for raskere og bedre helsehjelp, særlig innenfor psykisk helse.
Styrke samarbeidet med sosiale entreprenører, frivillige og andre aktører som kan bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet.
Tidlig innsats i skolen:

Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Barnehage og skole skal gi barna trygge rammer og bygge opp nødvendige ferdigheter til å realisere sine evner og ambisjoner. Regjeringen vil prioritere tidlig innsats i skolen for å sikre at de som sliter skal få hjelp tidlig, og mener at hver enkelt elev må gis kunnskap og ferdigheter til å gripe de muligheter fremtidens arbeidsliv byr på.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Prioritere tidlig innsats fra 1. til 4. klasse og ha som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig.
Innføre plikt for skoler for å gi ekstra oppfølging til elever som strever med lesing, skriving og regning.
Ha mål om å gi alle skoler tilgang til lærerspesialister vedå gi 3 000 lærere mulighet til å bli lærerspesialister i skolen innen fem år
Ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. s
Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andeler pedagoger.
Styrke språkopplæringen i barnehagene.
Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
Skaffe flere lærlingeplasser, blant annet gjennom å bedre de økonomiske ordningene, stille klare krav til det offentlige om å ta inn lærlinger og jobbe sammen med fylkeskommuner og arbeidslivet.
Pasientens helsetjeneste:

Høyres ambisjon er å skape pasientens helsetjeneste. Hver enkelt pasient skal oppleve respekt og åpenhet i møte med helsetjenesten og slippe unødvendig ventetid. Ingen beslutninger skal tas om pasienten, uten pasienten. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. Høyre vil sørge for et godt samarbeid med ulike private aktører som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i tjenestetilbudet. Helsekøene skal fortsatt reduseres. Tilbudet til de mest utsatte, særlig innen rus og psykisk helse, samt syke eldre må fortsatt styrkes.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Forbedre og modernisere fastlegeordningen, for å sikre god legedekning i hele landet.
Gi tilskudd til netto tilvekst av plasser i sykehjem og omsorgsboliger.
Innføre flere pakkeforløp for å sikre raskere og bedre helsehjelp, herunder for hjerneslag, smertebehandling, utmattelses, muskel- og skjelettlidelser, rus, psykisk helsevern og for ”kreftpasienter hjem”.
Utvide fritt behandlingsvalg til nye områder.
Gjennomføre en rusreform for å sikre et bedre tilbud til rusavhengige, der ansvaret for samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk overføres fra justissektoren til helsesektoren.
Legge frem en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
Styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering, slik at flere kan få hjelp til å mestre hverdag og jobb.
Målrettet innsats mot fattigdom:

Høyres mål er et samfunn med små forskjeller og muligheter for alle. Vi vil målrette innsatsen for å bekjempe fattigdom, spesielt blant barnefamilier. De viktigste virkemidlene vil være en inkluderingsdugnad for å få flest mulig i arbeid og et løft for psykisk helse og rusomsorg.

Videreføre redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt.
Innføre ordninger med redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt.
Tilby gratis barnehage til alle barn i integreringsmottak.
Legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, for eksempel ved i større grad å ta i bruk leie- til-eie-modellen i hele landet.
Arbeide for at alle barn og unge får delta på fritids- og kulturaktiviteter.
Styrke bostøtten for barnefamilier.
Gjøre det mer lønnsomt å jobbe, spesielt for personer med lave inntekter, blant annet ved å senke skatten på inntekt.
Forsvar og beredskap:

Statens viktigste oppgave er å sørge for innbyggerne trygghet og sikkerhet. Regjeringen mener at norsk sikkerhet best ivaretas gjennom internasjonalt samarbeid, forpliktende allianser, økt handel og dialog med flest mulig land. Stortingsforlikene om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) og Landmaktsproposisjonen danner grunnlaget for politikken på området.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Fortsette med en reell styrking av Forsvaret og sikre balanse mellom oppgaver, struktur og økonomi. I tråd med enigheten fra NATO-toppmøtet i Cardiff har regjeringen som mål å øke forsvarsbudsjettene i retning av å nå toprosentsmålet på sikt.
Opprettholde Norges NATO-forpliktelser, og sikre fortsatt norsk innflytelse i NATO gjennom aktiv deltakelse i politiske og militære fora.
Norge skal ta sitt internasjonale ansvar og støtte internasjonalt samarbeid blant annet gjennom NATO, EØS og FN.
Arbeide for å nå målet om 2 politifolk per 1000 innbygger i løpet av perioden.
Åpne for punktbevæpning på spesielt sårbare steder etter politifaglige vurderinger.
Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.
Distriktspolitikk:

Regjeringen vil legge til rette for sterke, levende lokalsamfunn i hele landet.
Dette krever først og frem en politikk som fremmer verdiskapning og vekst, som gir flere trygge arbeidsplasser. Regjeringens politikk for å fremme kunnskap, innovasjon og næringsutvikling vil gi grundere og bedrifter i hele landet nye muligheter for vekst og utvikling.

Lokalsamfunn og deres folkevalgte skal få større frihet til å forme sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Regjeringen vil blant annet;

Beholde ordningen med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift der bedrifter i distriktene betaler en lavere avgift for sine ansatte.
Gi kommuner og fylker større myndighet og lokalt handlingsrom i arealpolitikken.
Gi kommuner og fylker utvidet forvaltningsansvar i verneområder.
Fortsette arbeidet med å forenkle utmarksforvaltningen gjennom samordning og digitalisering.
Revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vernet av kulturlandskap.
Overføre oppgaver, makt og ansvar fra statlige myndigheter til lokale folkevalgte
Kommunereformen skal fortsette, og regionreformen skal gjennomføres
Arbeidet med lokalisering av statlige arbeidsplasser i hele landet skal fortsette, for å bidra til sterke arbeidsmarked og kompetansemiljø også utenfor de store byene.
Grønnere Norge:

Norge må omstille seg slik at vi når våre klimaforpliktelser og tar vare på naturen. Det må satses på ny grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger.

En H/Frp/V-regjering vil blant annet:

Kutte norske klimautslipp med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor i samarbeid med EU. Innfasing av ny teknologi, teknologiutvikging og CO2-prising vil være hovedvirkemidler for å oppnå dette målet.
Videreføre arbeidet med CO2-fond for næringslivet.
Forsterke og profesjonalisere innsatsen mot marin forsøpling, ved blant annet å øke støtten til ulike former for oppryddingstiltak.
Legge til rette for samfunnsøkonomisk lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge.
Legge til grunn at nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy i 2025.
Fortsette utbyggingen av effektive løsninger for kollektivtransport, gange og sykkel i byområdene gjennom etableringen av byvekstavtaler og belønningsordninger i tråd med NTP.

—————-

Norway will ban oil drilling until at least 2021 in the ecologically sensitive Arctic waters off Lofoten, Vesterålen, and Senja, Prime Minister Erna Solberg announced January 14.

The new coalition government platform also protects territory near Jan Mayen, a volcanic island in the Arctic Ocean, and near the ice edge in the Barents Sea, the Barents Observer reports.

The Lofoten region is a breeding ground for 70% of the fish caught in the country’s northern region, according to WWF. Norway’s Ministry of Oil and Energy believes Lofoten holds 1.3 billion barrels of oil or equivalent, a resource the fossil industry values at US$65 billion.

“This is a big win for both people and planet,” said Silje Lundberg, head of Naturvernforbundet/Friends of the Earth Norway. “For years, the majority of the Norwegian people have been against oil drilling in these pristine areas, a majority that hasn’t been reflected in Parliament. Since 2001 we’ve fought off big oil six times—and we’ve won every single time.”

With public resistance on the rise, “I don’t think we’ll ever see an oil rig in operation outside the Lofoten Islands ever again,” Lundberg added.

“Politically, Norway’s government goes from being blue-blue to become blue-green,” the Observer states, as governing coalition negotiations continue. Solberg’s Conservatives have led Norway since 2013 with support from the right-wing populist Progress Party. But with its combined seat count reduced in parliamentary elections last September 11, the coalition—which still holds a minority of the 169 seats in the country’s Storting—reached out to the centrist Liberals. for an additional nine seats.

The three parties’ evolving political platform also extends tax exemptions for electric vehicles for as long as the government remains in office, in a country where half of all cars sold last year were hybrid or fully electric, and aims to decarbonize public transit by 2025.

“The platform paves the way for how we can manage to create a sustainable welfare society and a safer Norway,” Solberg told media Sunday.

The Lofoten Islands recently lent their name to a major international declaration, led by Oil Change International, in which more than 220 organizations from 55 countries affirm the “urgent responsibility and moral obligation of wealthy fossil fuel producers to lead in putting an end to fossil fuel development and to manage the decline of existing production.”

The declaration states that “a global transition to a low-carbon future is already well under way.” That means “continued expansion of oil, coal, and gas is only serving to hinder the inevitable transition, while at the same time exacerbating conflicts, fueling corruption, threatening biodiversity, clean water and air, and infringing on the rights of Indigenous Peoples and vulnerable communities.”

===========================

Be Sociable, Share!

Leave a comment for this article

###